تلاش در جهت فرهنگ‌سازی همگانی امنیت فاوا

همگرا نمودن فعالیت‌ها در حوزه تولید محتوا

انجام اقدامات ترویجی، تبلیغی و فرهنگ‌سازی

تشکیل اتاق‌های فکر در موضوعات مرتبط

آخرین رویداد ها