علیرضا صالحی
رئیس و عضو هیئت مدیره

هلدینگ رسانه‌ای دیده بان

 

فریبا یاراحمدی
نایب رئیس

شرکت گسترش رسانه‌های دیده بان

محمد کشوری
دبیر

شرکت پژوهش فاوا طیف

سروژ هاکوپیان
خزانه دار

شرکت پویه گام

رضا طی‌نیا
عضو هیئت مدیره

شرکت کاسیس

هوتن سیستانى
عضو هیئت مدیره

شرکت ارتباط امن

سید احمد حسینی
بازرس

شرکت جلوه صنعت